Water Buffalo II, Li River, Guangxi, China, 2007

 

 

 

 

 

 

All content copyright © 1975-2016 Josef Hoflehner